banner1
banner2
banner3
banner4
banner5
banner6

ระบบสารสนเทศ

1248
นักศึกษาปัจจุบัน
468
การศึกษาปฐมวัย
208
การปกครองท้องถิ่น
174
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
170
การจัดการ
122
สาธารณสุขชุมชน
106
อิสลามศึกษา
287
นักศึกษาที่สำเร็จล่าสุด

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ข่าวสารน่าชม

วชช.ตานี

1 day 11 hours ago

ข้อปฏิบัติในการสอบปลายภาคการศึกษา

ปล.ช่วงนี้อากาศเปลี่ยน อย่าลืมพกเสื้อกันฝนและร่มกันด้วยนะครับ 🥰

วชช.ตานี

3 days 8 hours ago

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนางสุภณิดา วงษ์เดิม ครู คศ.2 ชำนาญการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปบ้านสลินดง กิจกรรมที่1 ศึกษาศักยภาพชุมชน ทบทวนและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชนบ้านบลูกาบายะห์ ณ อาคารสำนักงานสภาองค์กรชุมชนเทศบาล ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้มีแผนการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับชุมชนฯ

วชช.ตานี

3 days 10 hours ago

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเก็บรายวิชาและ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน (รหัส 63)
ดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 6 -16 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ ห้องสมุด ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.docdroid.net/UJQsJ2O/65-pdf

วชช.ตานี

1 week 4 hours ago

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา กิจกรรมการประชุมครูผู้สอน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2565 และมอบนโยบายทิศทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คน

พร้อมนี้ นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ วิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ได้บรรยายวิธีออกแบบสาระรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลผู้เรียน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

และนางสาวนันทิชา บุญละเอียด ได้บรรยายเรื่องการส่งข้อสอบและการนำเกรดเข้าระบบ เพื่อทบทวน สร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอน ดังกล่าว

วชช.ตานี

1 week 6 hours ago

ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 รายวิชาชุดที่ 2
ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565
โดยจัดสอบ ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน

หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบได้ นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องขอสอบย้อนหลังได้ที่งานทะเบียนวัดผล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน(ถ้ามี) ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565
กำหนดการสอบย้อนหลังวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565

นักศึกษามีจิตอาสา

นายอับดุลบาริต  มูเซ็ง
สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาจริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายวันอิบรอเฮง  แวหะยี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาสันทนาการดีเด่น
ระดับประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2563

นายคอดาฟี  เจะมิง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล สยามนครี สโตย ต้นแบบผู้นำจิตอาสา
เพื่อการแบ่งปัน สาขาเยาวชนจิดอาสาดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

  ฝึกอบรมสู่อาชีพ

การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม
ขนมอบเบอเกอรี่
ธุรกิจขนมไทย

สินค้าชุมชน

Pattani Village Mall

     ตลาดกลางรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้า OTOP ชื่อดังจากจังหวัดปัตตานี
ส่งตรงจากร้านค้าชุมชนปัตตานี
สนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 ว็บไซต์ร้านค้า : Pattani Village Mall
  Facebook Fanpage : Pattani Village Mall 

  บุคลากรมีศักยภาพ  

นายสุทธิศักดิ์   น้ำทิพย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้พัฒนาการเรียนการสอนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวฉวีวรรณ   ขวัญชุม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสุริยา   หว่าหลำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายปทุมณัฐราช   นิยม
นักวิชาการศึกษา
ได้รับรางวัล พนักงานราชการผู้พัฒนานักศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นางอุราภรณ์   บุญดำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสาเหะนาวาวี   สาเหะอามิ
นักวิชาการพัสดุ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
   ถนนปากน้ำ

   ตำบลรูสะมีแล
   อำเภอเมือง
   จังหวัดปัตตานี
   94000
☎ โทรศัพท์ : 073 460 205
📠 โทรสาร : 073 460 061
📧 อีเมล์ : pattani-iccs@pncc.ac.th
Facebook Fanpage 
: วชช.ตานี
Line Official : วชช.ตานี

Youtube Channel : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี