banner1
banner2
banner3
banner4
banner5
banner6

ระบบสารสนเทศ

1248
นักศึกษาปัจจุบัน
468
การศึกษาปฐมวัย
208
การปกครองท้องถิ่น
174
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
170
การจัดการ
122
สาธารณสุขชุมชน
106
อิสลามศึกษา
287
นักศึกษาที่สำเร็จล่าสุด

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ข่าวสารน่าชม

วชช.ตานี

2 days 11 hours ago

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตาน

วชช.ตานี

4 days 7 hours ago

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 กิจกรรมรายงานตัวและชี้แจงงาน ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วชช.ตานี

4 days 19 hours ago

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีดำเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สันติศึกษา เพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนต้นแบบสันติสุข ซึ่งมีอาจารย์ฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนสันติสุข “การจัดการกลุ่มอาชีพ” เป้าหมายในการจัดอบรมเป็นนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีที่เรียนในรายวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน บัณฑิตอาสา ในพื้นที่ตำบลหนองแรตทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนและเกษตรอำเภอยะหริ่งเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 การบรรยายให้ความรู้การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ โดยมีวิทยากรในการบรรยายคือ ดร.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง อาจารย์จากสถาบันสันติศึกษา และ ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ อาจารย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการดำเนินกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มนักศึกษาและชุมชนเป็น 3 กลุ่มอาชีพ 6 ชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพน้ำตาลโตนด กลุ่มอาชีพทำขนม และกลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้านซึ่งชุมชนได้สะท้อนเรื่องการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่ม และปัญหาของกลุ่ม นักศึกษาและชุมชนได้ร่วมการวิเคราะห์ถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพ และได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาโดยใช้หลักการและกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ 4P และการบริหารกลุ่มและการแก้ปัญหาของกลุ่มโดยใช้หลัก 5ก คือ กลุ่ม, กรรมการ, กฎ กติกา, กองทุนและกิจกรรม จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้สะท้อนเห็นถึงการจัดการกลุ่มชุมชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ผู้นำชุมชน ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานที่เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและสร้างชุมชนสันติสุขต่อไป

วชช.ตานี

5 days 14 hours ago

ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ผ่า

วชช.ตานี

6 days 15 hours ago

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สอบคัดเลือกผู้สมัคร โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG” (U2T for BCG) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

นักศึกษามีจิตอาสา

นายอับดุลบาริต  มูเซ็ง
สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาจริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายวันอิบรอเฮง  แวหะยี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาสันทนาการดีเด่น
ระดับประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2563

นายคอดาฟี  เจะมิง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล สยามนครี สโตย ต้นแบบผู้นำจิตอาสา
เพื่อการแบ่งปัน สาขาเยาวชนจิดอาสาดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

  ฝึกอบรมสู่อาชีพ

การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม
ขนมอบเบอเกอรี่
ธุรกิจขนมไทย

สินค้าชุมชน

Pattani Village Mall

     ตลาดกลางรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้า OTOP ชื่อดังจากจังหวัดปัตตานี
ส่งตรงจากร้านค้าชุมชนปัตตานี
สนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 ว็บไซต์ร้านค้า : Pattani Village Mall
  Facebook Fanpage : Pattani Village Mall 

  บุคลากรมีศักยภาพ  

นายสุทธิศักดิ์   น้ำทิพย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้พัฒนาการเรียนการสอนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวฉวีวรรณ   ขวัญชุม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสุริยา   หว่าหลำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายปทุมณัฐราช   นิยม
นักวิชาการศึกษา
ได้รับรางวัล พนักงานราชการผู้พัฒนานักศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นางอุราภรณ์   บุญดำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสาเหะนาวาวี   สาเหะอามิ
นักวิชาการพัสดุ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
   ถนนปากน้ำ

   ตำบลรูสะมีแล
   อำเภอเมือง
   จังหวัดปัตตานี
   94000
☎ โทรศัพท์ : 073 460 205
📠 โทรสาร : 073 460 061
📧 อีเมล์ : pattani-iccs@pncc.ac.th
Facebook Fanpage 
: วชช.ตานี
Line Official : วชช.ตานี

Youtube Channel : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี