banner1
banner2
banner3
banner4
banner5
banner6

ระบบสารสนเทศ

  เกี่ยวกับ วชช. – 

 

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

        วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2547เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืน เสริมสร้างศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคล้องต่อความต้องการ และการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชนซึ่งนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

            โดยยึดหลักการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 ประการ ได้แก่ 1) ยึดหลักการทำงานตามกระบวนการ PDCA 2) ยึดหลักศาสตร์พระราชาโดยศึกษาภูมิสังคม การเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ยึดหลักการวิจัยและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ 4) ยึดหลักฐานทรัพยากรชุมชนและ 5) ยึดหลักของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

  คณะกรรมการสภา

คณะอนุกรรมการ

1248
นักศึกษาปัจจุบัน
468
การศึกษาปฐมวัย
208
การปกครองท้องถิ่น
174
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
170
การจัดการ
122
สาธารณสุขชุมชน
106
อิสลามศึกษา
287
นักศึกษาที่สำเร็จล่าสุด

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ข่าวสารน่าชม

วชช.ตานี

1 day 15 hours ago

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายชยพล พุฒยอด รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนงานและโครงการของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีงบประมาณ2565 ของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย นายเชื่อง ชาตอริยะกุล กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ด้านเศรษฐกิจ และคณะรวม 5 คน โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ "การพัฒนาอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์" ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ผงกล้วยน้ำว้า ขนมทองม้วนจากผงกล้วยน้ำว้า และกล้วยฉาบเนยชนิดหวานและเค็ม ของชุมชนบ้านดอนรัก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และให้ข้อเสนอแนะ

วชช.ตานี is with Chaweewan Khuanchum.

3 days 16 hours ago

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นำโดยนายชยพล พุฒยอด ครู ค.ศ.3 ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีอาจารย์สุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ บรรยายเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาตามมาตรฐานการจัดการศึกษา และ อาจารย์ฉวีวรรณ ขวัญชุม ชี้แจงมาตรการการเปิดภาคการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 ในรูปแบบ On-site เพื่อให้เป็นไปตามกรมอนามัยกำหหนด

วชช.ตานี

3 days 21 hours ago

ประกาศตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาชุดที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์
ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ
หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบในวันและเวลาที่กำหนดได้ สามารถติดต่อขอสอบย้อนหลัง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่มีความจำเป็น

ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ งานทะเบียนและวัดผล

วชช.ตานี

3 days 23 hours ago

📌📌ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอ

วชช.ตานี

4 days 23 hours ago

📌 ประกาศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 📌
แจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา
✏️วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
– เวลา 08.30 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและหน่วยจัดสายบุรี)
– เวลา 13.00 น. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาสาธารณสุชชุมชน
✏️ วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
– เวลา 08.30 น. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หน่วยจัดวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและหน่วยจัดสายบุรี)
– เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาอิสลามศึกษา

หมายเหตุ .. อุปกรณ์ที่ต้องนำมา : โทรศัพท์มือถือ , สายชาร์จมือถือ , ภาพถ่ายผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง , การแต่งกายชุดนักศึกษา

นักศึกษามีจิตอาสา

นายอับดุลบาริต  มูเซ็ง
สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาจริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายวันอิบรอเฮง  แวหะยี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาสันทนาการดีเด่น
ระดับประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2563

นายคอดาฟี  เจะมิง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล สยามนครี สโตย ต้นแบบผู้นำจิตอาสา
เพื่อการแบ่งปัน สาขาเยาวชนจิดอาสาดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

  ฝึกอบรมสู่อาชีพ

การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม
ขนมอบเบอเกอรี่
ธุรกิจขนมไทย

สินค้าชุมชน

Pattani Village Mall

     ตลาดกลางรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้า OTOP ชื่อดังจากจังหวัดปัตตานี
ส่งตรงจากร้านค้าชุมชนปัตตานี
สนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 ว็บไซต์ร้านค้า : Pattani Village Mall
  Facebook Fanpage : Pattani Village Mall 

  บุคลากรมีศักยภาพ  

นายสุทธิศักดิ์   น้ำทิพย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้พัฒนาการเรียนการสอนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวฉวีวรรณ   ขวัญชุม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสุริยา   หว่าหลำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายปทุมณัฐราช   นิยม
นักวิชาการศึกษา
ได้รับรางวัล พนักงานราชการผู้พัฒนานักศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นางอุราภรณ์   บุญดำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสาเหะนาวาวี   สาเหะอามิ
นักวิชาการพัสดุ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
   ถนนปากน้ำ

   ตำบลรูสะมีแล
   อำเภอเมือง
   จังหวัดปัตตานี
   94000
☎ โทรศัพท์ : 073 460 205
📠 โทรสาร : 073 460 061
📧 อีเมล์ : pattani-iccs@pncc.ac.th
Facebook Fanpage 
: วชช.ตานี
Line Official : วชช.ตานี

Youtube Channel : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี