หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) “ตำบลปากล่อ” เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) “กลุ่มนักศึกษา” (เพิ่มเติม

เรื่อง การรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปฏิบัติภารกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

จุลสารวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563