banner1
banner2
banner3
banner4
banner5
banner6

ระบบสารสนเทศ

1,074
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
377
การศึกษาปฐมวัย/การพัฒนาเด็กปฐมวัย
205
การปกครองท้องถิ่น
99
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
156
การจัดการ
129
สาธารณสุขชุมชน
94
อิสลามศึกษา
14
เกษตรและการแปรรูป

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ข่าวสารน่าชม

วชช.ตานี

4 hours 39 minutes ago

#กิจกรรมปรับพื้นฐาน วันที

วชช.ตานี

5 hours 25 minutes ago

#ลงพื้นที่โรงเรียนวัดมะกร

วชช.ตานี

1 day 3 hours ago

วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2566

โดยมีวิทยากร

1. รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
อาจารย์ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ดร.ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์
อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

📍ณ โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ โฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)
บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิ ...

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักก ...

previous arrow
next arrow

นักศึกษามีจิตอาสา

นายอับดุลบาริต  มูเซ็ง
สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาจริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายวันอิบรอเฮง  แวหะยี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาสันทนาการดีเด่น
ระดับประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2563

นายคอดาฟี  เจะมิง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล สยามนครี สโตย ต้นแบบผู้นำจิตอาสา
เพื่อการแบ่งปัน สาขาเยาวชนจิดอาสาดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

  บุคลากรมีศักยภาพ  

นายสุริยา   หว่าหลำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล
ลูกกตัญญูกตเวทีดีเด่นแห่งชาติ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

นายสุทธิศักดิ์   น้ำทิพย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้พัฒนาการเรียนการสอนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวฉวีวรรณ   ขวัญชุม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสุริยา   หว่าหลำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายปทุมณัฐราช   นิยมเดชา
นักวิชาการศึกษา
ได้รับรางวัล พนักงานราชการผู้พัฒนานักศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสาเหะนาวาวี   สาเหะอามิ
นักวิชาการพัสดุ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
   ถนนปากน้ำ

   ตำบลรูสะมีแล
   อำเภอเมือง
   จังหวัดปัตตานี
   94000
☎ โทรศัพท์ : 073 460 205
📠 โทรสาร : 073 460 061
📧 อีเมล์ : pattani-iccs@pncc.ac.th
Facebook Fanpage 
: วชช.ตานี
Line Official : วชช.ตานี

Youtube Channel : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี