banner1
banner2
banner3
banner4
banner5
banner6

ระบบสารสนเทศ

1248
นักศึกษาปัจจุบัน
468
การศึกษาปฐมวัย
208
การปกครองท้องถิ่น
174
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
170
การจัดการ
122
สาธารณสุขชุมชน
106
อิสลามศึกษา
287
นักศึกษาที่สำเร็จล่าสุด

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ข่าวสารน่าชม

วชช.ตานี

6 days 14 hours ago

วันที่ 28 กันยายน 2565 นำโดยนายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

วชช.ตานี

1 week 1 day ago

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมที่ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเศรษฐกิจ BCG ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG )โดยมีทั้งหมด 8 ตำบล ตำบลบางเขา ตำบลมะกรูด ตำบลปากล่อ ตำบลลิปะสะโง ตำบลบาโลย ตำบลตาแกะ ตำบลปุลากง และตำบลเกาะจัน ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

วชช.ตานี

1 week 4 days ago

วันที่ 19-21 กันยายน 2565 นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ เป็นประธานเปิดโครงการ Start up สู่ธุรกิจชุมชน ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจแนวใหม่ที่สามารถประสบความสำเร็จได้ โดยมีวิทยากร นายชารีฟ เด่นสุมิตร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการเริ่มต้นการทำธุรกิจตามขั้นตอน และกระบวนการ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในระยะเริ่มต้น
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นประชาชน และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพ จำนวน 65 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฟาตีเมาะห์ โต๊ะเด็ง และนางสุวรรณี วัชรีบำรุง

วชช.ตานี

1 week 5 days ago

กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเกาะจัน : กะละแม Do-Doi วันที่ 16-18 กันยายน 2565 โดย อาจารย์ภรตา อภิรักษากุล และทีม U2T for BCG ตำบลเกาะจัน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน BCG ณ ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและตามความต้องการของชุมชน
………………………………………………………………..
ขนมโบราณที่น่าทานสุดๆ อยู่ที่เกาะจัน ด้วยกรรมวิธี ที่พิถีพิถันและใช้วัตถุดิบชั้นดี เราจึงเรียกเธอว่า กะละแมออแกนนิค กะละแมดอโด๊ย ……โอ้ยอร่อยสุดๆ ต้องกะละแมเกาะจัน
……………………………………………………………………….
และ วันที่ 19 กันยายน 2565 ได้ดำเนินจัดอบรมกิจกรรม อบรมความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย วิทยากรการบรรยายจากพัฒนาชุมชนอำเภอมายอ ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการจดทะเบียนสินค้า OTOP สิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน ตลอดจนแนะนำและชี้ช่องทางการตลาดสินค้า ผ่านโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยการสร้างสันผลิตภัณฑ์ชุมชนBCG ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

วชช.ตานี

1 week 5 days ago

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้จัดการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการสืบทอดและการต่อยอดสู่อาชีพของงานช่างศิลป์ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษา ค้นหา รวบรวมชิ้นงานของครูช่างศิลป์ท้องถิ่นด้านงานไม้แกะสลักและงานว่าวเบอร์อามัส 2. เพื่อวิเคราะห์คุณค่า ความหมาย ความเสี่ยง และความอยู่รอดรวมทั้งถอดความรู้ให้เป็นหลักสูตร จัดทำสื่อ ตำรา และ 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาให้งานช่างศิลป์ได้รับการสืบทอด สามารถดำรงอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพที่ยั่งยืน
โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุม ดังนี้
– ช่างศิลป์ท้องถิ่น 7 คน
– วัฒนธรรมทั้ง 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี (ex วัฒนธรรมอำเภอปะนาเระ วัฒนธรรมอำเภอยะหริ่ง)
– สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มอ.ปัตตานี
– อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี

นักศึกษามีจิตอาสา

นายอับดุลบาริต  มูเซ็ง
สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาจริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายวันอิบรอเฮง  แวหะยี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขาสันทนาการดีเด่น
ระดับประเทศ
ประจำปี พ.ศ. 2563

นายคอดาฟี  เจะมิง
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ได้รับรางวัล สยามนครี สโตย ต้นแบบผู้นำจิตอาสา
เพื่อการแบ่งปัน สาขาเยาวชนจิดอาสาดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563

  ฝึกอบรมสู่อาชีพ

การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีสมัยนิยม
ขนมอบเบอเกอรี่
ธุรกิจขนมไทย

สินค้าชุมชน

Pattani Village Mall

     ตลาดกลางรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้า OTOP ชื่อดังจากจังหวัดปัตตานี
ส่งตรงจากร้านค้าชุมชนปัตตานี
สนับสนุนโดยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

 ว็บไซต์ร้านค้า : Pattani Village Mall
  Facebook Fanpage : Pattani Village Mall 

  บุคลากรมีศักยภาพ  

นายสุทธิศักดิ์   น้ำทิพย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ครูผู้พัฒนาการเรียนการสอนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวฉวีวรรณ   ขวัญชุม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสุริยา   หว่าหลำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายปทุมณัฐราช   นิยม
นักวิชาการศึกษา
ได้รับรางวัล พนักงานราชการผู้พัฒนานักศึกษาดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นางอุราภรณ์   บุญดำ
เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

นายสาเหะนาวาวี   สาเหะอามิ
นักวิชาการพัสดุ
ได้รับรางวัล พนักงานราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
   ถนนปากน้ำ

   ตำบลรูสะมีแล
   อำเภอเมือง
   จังหวัดปัตตานี
   94000
☎ โทรศัพท์ : 073 460 205
📠 โทรสาร : 073 460 061
📧 อีเมล์ : pattani-iccs@pncc.ac.th
Facebook Fanpage 
: วชช.ตานี
Line Official : วชช.ตานี

Youtube Channel : วิทยาลัยชุมชนปัตตานี