ประกาศเรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึก..

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบท้าย

https://bit.ly/362OYSi