โครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ….

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านทะเบียนวัดผลและประเมินผลนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมอบรมวิธีการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ผ่านAPP Zoom Cloud Meeting เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน ประเมินอาจารย์ผู้สอนและดูผลการเรียน ในระบบบริการการศึกษา งานทะเบียนวัดผลเเละประเมินผล โดยมีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้บรรยายในการอบรมออนไลน์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี