ประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ Km Action Plan ด้านงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563..

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในการประชุม การจัดทำแผนการจัดการความรู้ Km Action Plan ด้านงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีพร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี