ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่องการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประเมินอาจารย์ผู้สอน…

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่องการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประเมินอาจารย์ผู้สอน สำหรับนักศึกษา รหัส 62
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2563
สามารถประเมินอาจารย์ได้ที่
http://register.bcca.go.th/bcca/index.php