ประกาศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา….

ประกาศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษารหัส 62 รายวิชาชุดที่ 1 และ 2 แยกตามสาขาวิชา