ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน….

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทุกคน
ตารางเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 1/2563
ขอให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมและเข้าเรียนตามวันที่กำหนด
วิชาภาษาไทย
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563
สำหรับนักศึกษา รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 และรอบ 4

วิชาคณิตศาสตร์
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
สำหรับนักศึกษา รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 และรอบ 4

วิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563
สำหรับนักศึกษา รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 และรอบ 4

วิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 1,2,8 สิงหาคม 2563
สำหรับนักศึกษา รอบ 2 รอบ 3 และรอบ 4

การแต่งกาย : ชุดนักศึกษา
จาก : กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
: งานปรับพื้นฐาน วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้ากลุ่มไลน์
ปรับพื้นฐานด้วย เพื่อติดตามข่าวสาร

สำหรับรายชื่อและห้องเรียนปรับพื้นฐาน
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง