วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562…

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดสอบวัดผลปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษารหัส 62 โดยใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้อาจารย์คุมสอบและนักศึกษาทุกคน ลงทะเบียนเข้า-ออกวิทยาลัย ด้วยระบบ”ไทยชนะ” เเละตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในวิทยาลัยชุมชนปัตตานี