การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมร่วมกันโครงการพัฒนาคุณภาพการ…

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมร่วมกันโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินกิจกรรม พร้อมกำหนดปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ โดยมีคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนปัตตานี คณะผู้บริหารทุกโรงเรียน และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานีร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโครงการนี้มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ 1. รร.บ้านวังกว้าง 2. รร.บ้านควนแปลงงู 3. รร.บ้านคลองช้าง 4. รร.บ้านตะโล๊ะไกรทอง 5. รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 6. รร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์มิตรภาพที่ 148 7. รร.บ้านม่วงเตี้ย 8. รร.บ้านศาลาสอง 9. รร.วัดนิคมสถิต 10. รร.บ้านควนลังงา 11. รร.บ้านควนคูหา 12. รร.บ้านควนแตน 13. รร.วัดอรัญวาสิการาม14. รร.บ้านล้อแตก และในส่วนการประชุมครั้งนี้ทางวิทยาลัยชุมชนปัตตานีได้ให้ทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงส่งเสริมอัตลักษณ์นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีจิตอาสา ได้ร่วมช่วยเหลือโรงเรียนในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ตามความต้องการของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในช่วงเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563