ร่วมการประชุมการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต…

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมการประชุมการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนและสาธารณชน และขับเคลื่อนสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างโปรงใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดยมีสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนปัตตานีและวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัดที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้