โครงการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจ…

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจครูผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ผู้สอนนักศึกษารหัส 62 และ63) ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน บทบาท และหน้าที่ของครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 2.เพื่อให้ครูผู้สอนร่วมกันจัดทำรายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 60 คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี บรรยายรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended learning) ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี