วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนดให้นักศึกษาลงเสียงประชามติเพื่อรับรองคณะกรรมการองค์การนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีกำหนดให้นักศึกษาลงเสียงประชามติเพื่อรับรองคณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://forms.gle/rBZJHRYcqytFubNk8