โครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก กิจกรรมสัปดาห์การอ่านหนังสือ

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00- 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุก กิจกรรมสัปดาห์การอ่านหนังสือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รุ่นที่1 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกกิจกรรมสัปดาห์การอ่านหนังสือ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รุ่นที่1 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยมี นายอาทิตย์ เครือคำ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายในการบรรยายหัวข้อเรื่อง การอ่านในยุค 4.0 ทั้งนี้โดยมีนักศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาอิสลามศึกษา จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมรักการอ่านและมีความสนใจเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น 2.เพื่อเพิ่มทักษะในการอ่านและถ่ายถอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นมากขึ้น