ร่วมเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการซั้งปลา

วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเยี่ยมเยียนพร้อมให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการซั้งปลา ภูมิปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ป่าและน้ำ โดยทีมลังกาสุกะ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้ารับการประเมินโครงการ ซึ่งสนับสนุนโดยโครงการ RDPB Camp 10 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี