โครงการการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีโครงการการสร้างความเข้าใจครูผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา กิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจครูผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ผู้สอนรหัส 61) และบรรยายเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนตามนโยบายสถาบันวิทยาลัยชุมชน และทบทวนการจัดทำรายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) รายงานการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5) ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน บทบาท และหน้าที่ของครูผู้สอนวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และเพื่อให้ครูผู้สอนร่วมกันจัดทำรายละเอียดรายวิชา(มคอ. 3) โดยมีครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความเข้าใจครูผู้สอนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ผู้สอนรหัส 61) จำนวน 37 คน