รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ปฏิบัติงานประจำวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศ รับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ