โครงการประเมินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเมินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณ 2563 "กิจกรรมประชุมสรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานสรุป" ในระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเก้าเส้ง ร็อคฮิลล์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยนางสุภณิดา วงษ์เดิม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้มีรองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการและการประเมินโครงการโดยใช้กระบวนการ CIPPA Model การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โครการตำบลมั่นคง มั่งคัง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด