ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลยกร่างข้อเสนอโครงการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ เวลา 09.30-12.00 น.รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลยกร่างข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการบริหารจัดการแบบสมาร์ทเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบใหม่ของไทย ผ่าน VDO Conference ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี