นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเยี่ยมเยียนนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเยี่ยมเยียนนักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่น ห้อง 1/61 ซึ่งได้จัดโครงการพัฒนาอาคารละหมาดโรงเรียนบ้านสิเดะ ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เป็นกิจกรรมโครงการในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีอาจารย์ฮานีซะห์ บินยูโซ๊ะ อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา ในการจัดกิจกรรมโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาปกครองท้องถิ่นมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้ความรู้มีจินตนาการสร้างสรรค์งาน รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น