กิจกรรม majlis cinta nabi เมาลิดสัมพันธ์อิสลามศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30.น สาขาวิชาอิสลามศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดกิจกกรม majlis cinta nabi เมาลิดสัมพันธ์อิสลามศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์อิสลามศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในการจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกคำสอนและจริยวัตรอันประเสริฐของศาสดามูฮัมหมัด ส่งเสริมอนุรักษ์สืบสาน ฟื้นฟูวัฒนธรรมที่เป็นวิถีของมุสลิม และเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาด้วยกัน ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้