ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563