การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.วิทยาลัยชุมชนปัตตานีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์ กรรมการ และอาจารย์ศจีมาศ พูลทรัพย์ กรรมการ การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและดับวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี