วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 31 มกราคม 2564
>> รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ http://register.bcca.go.th <<

สาขาที่เปิดรับสมัคร 9 สาขาวิชา โดยแยกตามสถานที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี (อ.เมือง)
(1) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

(2) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(5) สาขาวิชาการจัดการ
(6) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
(7) สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
(8) สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
(9) สาขาวิชาอิสลามศึกษา
2. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน (อ.สายบุรี)
(1) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
(2) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

> คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยจะต้องสำเร็จก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563

(** ทั้งนี้จะขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจาก กศน. ในปีปัจจุบันสามารถยื่นสมัครได้ **)
(2) ผู้สมัครจะต้องไม่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาอื่นในระดับที่สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

> การสมัครและการคัดเลือก
(1) ผู้สมัครจะมีสิทธิ์สมัครเพื่อเข้าสอบคัดเลือกได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://register.bcca.go.th เท่านั้น โดยไม่ต้องยื่นหรือส่งเอกสารใดๆ หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว (ดูรายละเอียดวิธีการสมัครและรายชื่อผู้สมัครได้ที่นี่) http://bit.ly/38UhKaI

(2) ผู้สมัครติดตามรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.pncc.ac.th
(3) ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจะต้องสอบวัดความรู้พื้นฐาน 5 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร 20 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดีกับเงินที่ต้องชำระ) ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
(4) ผู้สมัครติดตามรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.pncc.ac.th
(5) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2564 พร้อมเอกสารรายงานตัว (ฉบับจริง) ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารระเบียบการรับสมัครด้านล่างนี่ครับ หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 073460205