งาน Online Series ตอนที่ 1 Live U2T : Opening Talk (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 น.-12:00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และลูกจ้างโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ จำนวน 60 คน แบ่งเป็น 3 ตำบล ได้แก่ ต.มะกรูด ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ และ ต.เกาะจัน อ.มายอ เข้าร่วมงาน Online Series ตอนที่ 1 Live U2T : Opening Talk (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผ่าน ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงเจตจำนงในการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับผู้เข้าร่วมโครงการ
และกิจกรรมในช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ชี้แจงในส่วนของรายละเอียด ภาระหน้าที่งาน รวมถึงขอบเขตการทำงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ และมีการลงนามสัญญาจ้างในช่วงท้ายกิจกรรม ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี