ลงพื้นทีดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 น. นำโดยรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ (สำนักวิชาการ) นายชยพล พุฒยอด (สำนักผู้อำนวยการ) และรองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ (ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต) คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นทีดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ เพื่อชี้แจงข้อมูล ภาระหน้าที่ และขอบเขตของการทำงานร่วม ระหว่างคณะผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชน เทศบาลตำบล และหน่วยงานในท้องถิ่น ในการจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบล ยกระดับด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และบรรเทาปัญหาการว่างงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ต.มะกรูด ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ และ ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี