กิจกรรมจิตอาสากับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน

วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
นำโดย ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ผอ.วชช.ปัตตานี
นายชยพล พุฒยอด รอง ผอ.วชช.ปัตตานี บุคลากร และองค์การนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ตักขยะบริเวณริมแม่น้ำปัตตานี ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีระหว่างหน่วยงาน และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึง การมีจิตอาสา และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นจุดเริ่มต้นในการอนุรักษ์ แม่น้ำปัตตานี แม่น้ำที่เปรียบเสมือนเส้นโลหิต
ของชาวปัตตานี ให้มีความสะอาด ปลอดขยะ และเศษไม้ต่างๆ สร้างความสวยงามให้เมืองปัตตานีอีกครั้ง