นายชยพล พุฒยอด รอง ผอ.วชช. ปัตตานี คณาจารย์และบุคลากร เป็นวิทยากร เรื่องโควิด 19

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี ได้เชิญนายชยพล พุฒยอด รอง ผอ.วชช. ปัตตานี คณาจารย์และบุคลากร เป็นวิทยากร เรื่องโควิด 19 และทำเจลล้างมือ โครงการควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ โดยเป็นการอบรม เจ้าหน้าที่ อสม. ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี