กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หลังจากสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 320 ชั่วโมง ซึ่งทุกคนได้เรียนรู้ประสบการณ์หลากหลายมิติ บูรณาการความรู้สู่การปฎิบัติจริงได้เป็นอย่างดี มีความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีความพร้อมที่จะปฎิบัติงานเพื่อการประกอบอาชีพ