โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานภาคสนาม

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและพิธีมอบเสื้อปฏิบัติงานภาคสนาม แก่นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 15 คน ณ ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข วิทยาลัยชุมชุนปัตตานี โดยมีรองศาสตรจารย์เทพกร ทิพยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชุนปัตตานี และเป็นหัวหน้าหลักสูตรวิชาสาธารณสุขชุมชนเป็นผู้กล่าวรายงาน มีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นวิทยากร ทั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมร้องเพลงระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ และมีพิธีมอบเสื้อวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อปฏิบัติการภาคสนาม อันเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของวิชาชีพ และเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ดีต่อไปในอนาคต