ร่วมเก็บขยะบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี ในกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และคณะนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน ประกอบด้วยกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ชาวประมง กลุ่มจิตอาสา และหน่วยงานราชการ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นาย นิติ วิวัฒน์พาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บขยะที่ตกค้าง และลอยน้ำอยู่บริเวณแม่น้ำปัตตานี รณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ทุกภาคส่วนรักษ์แม่น้ำ และทะเล อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ในการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นนํ้า ไม่ให้ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง