โครงการพัฒนาอาชีพการทำนาเกลือหวานปัตตานี ณ นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในโครงการพัฒนาอาชีพการทำนาเกลือหวานปัตตานี ณ นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน กิจกรรมประกอบไปด้วยการให้ความรู้การเก็บและเพิ่มผลผลิตดอกเกลือ การให้ความรู้การทำปุ๋ย และประโยชน์ปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บและใช้ประโยชน์จากปุ๋ยขี้แดดนาเกลือ เพิ่มผลผลิต การจัดการคุณภาพดอกเกลือ และสามารถบริหารจัดการกลุ่มอาชีพได้