โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร “การผลิตกระดาษสา”

ระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โดยศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร “การผลิตกระดาษสา” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายฉัตรชัย เจะปอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิปะสะโง เป็นประธานเปิดโครงการ มีชาวบ้านเข้าร่วมจำนวน 34 คน ณ อาคารส่งงานในหลวงรัชกาลที่ 9 ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการผลิตกระดาษจากเปลือกข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจคุณสมบัติของเส้นใหญ่จากเปลือกและส่วนต่างๆของต้นข้าวโพดมีทักษะ การพัฒนากระดาษและบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเปลือกข้าวโพดทำมือ