พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร

วันที่ 8 เมษายน 2564 วิทยาลัยชุมชนปัตตานีจัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวต้อนรับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติ มีนายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน รองศาสตราจารย์สมเกียรติ พ่วงรอด รักษาการประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ประธานกรรมการสภาและกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภาคใต้ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ หน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่น นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 7 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รวมทั้งสิ้น 152 คน และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา