โครงการเมาลิดสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2564 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี กิจกรรมภายในงานมีการอ่านอัลกุรอ่าน การขับอานาซีด การอ่านซางี (เมาลิด) และบรรยายพิเศษ โดย บาบอดิง มะยูง เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านศาสดามูฮำหมัด (ศ็อลลัลลลอฮฺฮูอาลัยฮีวาซัลลัม) และเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ของศาสดามูฮำหมัดที่มีต่อศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามได้นำหลักธรรมคำสอนที่ดีงามมาใช้ในชีวิตประจำวัน