โครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T WEEK)

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ดำเนินโครงการ U2T สู้ภัย COVID (U2T WEEK) ในพื้นที่ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
          ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ covid-19 โดยมีการฉีดแอลกอฮอล์ในพื้นที่มัสยิด จำนวน 7 หลัง มัสยิดอัลฮายาตุลดีนียะห์, มัสยิดยามีอัลตักวา, มัสยิดอัลซาลามปาแดตือบู, มัสยิดนูรุลฮุดา, มัสยิดอัลมุกตาซิมบิละห์, มัสยิดกำปงกำเมียง, มัสยิดยาแมะ, วัดจำนวน 2 แห่ง วัดธนาภิมุข, วัดบ้านไร่พัฒนาราม
          มีการรณรงค์ให้ความรู้วิธีการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อ รวมทั้งรณรงค์การฉีดวัคซีนให้ชุมชนในพื้นที่ตลาดนัดชุมชน จำนวน 3 แห่ง ตลาดนัดวันจันทร์, ตลาดป่าพ้อ, ตลาดนัดตอนเช้าบ้านบ่อหว้า ซึ่งการดำเนินกิจกรรมมีการนำอุปกรณ์ป้องกันตัวเองแจกให้ชุมชนด้วย