ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน ตำบลปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และคณะผู้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลปากล่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และ อบต.ปากล่อได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนตามหมู่บ้านและตลาดบริเวณนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในตำบลปากล่อ