ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน ตำบลเกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี   

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นำโดย รองศาสตราจารย์เทพกร พิทยาภินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และคณะผู้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลเกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนตามหมู่บ้านและตลาดบริเวณนั้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในตำบลเกาะจัน