กิจกรรมทำหลักสูตรยุวชนชาวนา

ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมบุคลากรศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดำเนินโครงการ U2T ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ต. เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยมีการจัดกิจกรรมทำหลักสูตรยุวชนชาวนาระหว่างวันที่ 27- 28 พ.ค 2564 ณ ห้องประชุมก่อเกียรติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี มีวิทยากร บุคลากร และประชาชนเข้าร่วมจำนวน 15 คน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน