โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการ จัดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กิจกรรมที่ 2 จัดทำหลักสูตรพัฒนาอาชีพ (1ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2 ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากซองบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 4 การเพาะเห็ดจากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและการแปรรูป) ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนตำบลมะกรูดทั้ง 4 หมู่บ้านให้ข้อมูลฐานทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น กับผู้จัดทำหลักสูตร ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนปัตตานี