ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 30 พ.ค 2564 เวลา 09:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่าน Application zoom cloud meeting โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 400 คนเพื่อให้นักศึกษารับทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิธีการเรียน การสอน การปฎิบัติตน รวมทั้งให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษา

         และให้ความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ โดยกลุ่มงานวิชาการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี