อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการจัดการ

          เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08:30-16:00 น. สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นำโดยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมคณะครูและบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom และ Google Meet สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 50 คน
          โดยฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ทั้งที่เข้าถึงจากห้องฝึกอบรม ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี (โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้การช่วยเหลือ) และที่เข้าถึงจากภายนอก ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (D-M-H-T-T)
          เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้งานเครื่องมือทางออนไลน์ด้วย Smart Phone และมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตลอดจนป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)