อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 08:30-16:00 น. สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี นำโดยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมคณะครูและบุคลากร สำนักวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom และ Google Meet สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 56 คน
โดยฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ทั้งที่เข้าถึงจากห้องฝึกอบรม ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี (โดยมีครู บุคลากรสำนักวิชาการ ดูแลและให้การช่วยเหลือ) และที่เข้าถึงจากภายนอก ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (D-M-H-T-T)
เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการใช้งานเครื่องมือทางออนไลน์ด้วย Smart Phone และมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตลอดจนป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)