ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของโครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30น. นายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวฉวีวรรณ ขวัญชุม ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ เเละบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ของโครงการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชน กิจกรรมศึกษาและเก็บข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการขายสิ้นค้าออนไลน์ของชุมชน ณ ชุมชนท่องเที่ยวบูนาดารา