ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

   ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการสนับสนุน เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาพิการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานีที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ มีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จึงกำหนดให้นักศึกษาพิการจัดส่งเอกสารและดำเนินการ ดังต่อไปนี้
๑. แบบคำร้องขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
จำนวน 1 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >> ใบสมัครทุนนักศึกษาพิการ <<  หรือติดต่อได้ที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
๒. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบเสร็จรับเงิน/ใบลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุน
จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ
จำนวน 3 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
จำนวน 3 ฉบับ
๖. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา
จำนวน 3 ฉบับ

๗. เอกสารลำดับที่ 4 – ๖ เจ้าของบัตรต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ

ทั้งนี้ ให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน (เอกสารลำดับที่ ๑-๖)
ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 ณ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์
จะขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โทร. 073-460205