ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง กำหนดการ โครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบ…

>ประกาศวิทยาลัยชุมชนปัตตานี<<
เรื่อง กำหนดการ โครงการส่งเสริมความรู้ระบบบริการการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 

กำหนดการลงทะเบียน2562