การประชุมปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และบรรยาย อุดมศึกษาไทยก..

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี รองศาสตราจารย์ สมเกียรติ พ่วงรอด รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และบรรยาย อุดมศึกษาไทยกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี