ร่วมเยี่ยมเยียนและพบปะการดำเนินงานของโครงการการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area -based ชุมชนบ้านโ…

เมื่อวันศุกร์ ที่31 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30น. รศ.สมเกียรติ พ่วงรอด รองประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ นายชยพล พุฒยอด รอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ร่วมเยี่ยมเยียนและพบปะการดำเนินงานของโครงการการจัดการความรู้ชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ Area -based ชุมชนบ้านโผงโผงนอก หมู่ที่7 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนชุมชนบ้านโผงโผงนอก