ประกาศวิทยาลัยชุมนปัตตานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรอนุปริญญา (ปรับพื้นฐ…

>>ประกาศวิทยาลัยชุมนปัตตานี<<
เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรอนุปริญญา (ปรับพื้นฐาน รอบ 2) ปีการศึกษา 2562

*เอกสารดังไฟล์แนบท้ายประกาศ*

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเรียนโครงการพัฒนา รอบ2