โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง ศิลปะเพื…

วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เรื่อง ศิลปะเพื่อการทำงานเป็นทีม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายชยพล พุฒยอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มี นายสนธยา ทวีแก้ว เป็นวิทยากรการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสันติ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในการทำงานเป็นทีม
๒. เพื่อสามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๓. เพื่อทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติ ที่ดีต่อผู้บริหาร-เพื่อนร่วมงาน ต่อหน่วยงาน เพิ่มขึ้น และมี
พฤติกรรมบริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข