ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ท้องถิ่น ว่าวเบอร์อามัส โรงเรี…

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและคณะบุคลากร ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ท้องถิ่น ว่าวเบอร์อามัส โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 6โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “ว่าวเบอร์อามัส ณ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี